Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ideka-Art.eu en op alle overeenkomsten tussen de Ideka-Art.eu, optredend onder de handelsbenaming “Ideka-Art.eu” (hierna zo genoemd) en de (potentiële) klant van Ideka-Art.eu (hierna “klant” genoemd). De klant kan elke natuurlijke of rechtspersoon zijn die met Ideka-Art.eu in contact treedt om één of meer kunstwerken van Ideka-Art.eu te kopen.

Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst gelden onderstaande bepalingen. Zij maken deel uit van elke aanbieding en maken bij goedkeuring van een aanbieding integraal deel uit van de overeenkomst tot levering. Het door een klant zonder opmerkingen aanvaarden en behouden van een aanbieding of een orderbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen, geldt als een instemming met de toepassing ervan. Het feit dat de klant huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Indien om welke reden dan ook een deel van deze voorwaarden niet (meer) geldig zou zijn zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd geldig blijven.
Ideka-Art.eu behoudt zich het recht voor om af en toe haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van de op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn inclusief  B.T.W., tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant een bestelling heeft gedaan die door Ideka-Art.eu vervolgens is aanvaard.

Elke bestelling, onder welke vorm dan ook, overgemaakt door de klant aan Ideka-Art.eu, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis mee de bestelde producten integraal af te nemen en te betalen. Een kunstwerk dat op maat en op bestelling wordt gemaakt kan enkel in onderling overleg met de kunstenaar gemaakte afspraak tot een gehele of gedeeltelijke terugname leiden, tegen een schadevergoeding die wordt afgesproken, die minstens 30% zal bedragen van het bedrag van de geplaatste bestelling.

Indien Ideka-Art.eu de bestelling aanvaardt, zal Ideka-Art.eu hiertoe steeds een bevestiging sturen naar de klant. De bevestiging zal bij voorkeur minstens de volgende gegevens bevatten: de naam van de kunstwerken, het aantal, de prijs, het ordernummer van de overeenkomst, het leveringsadres, en de verzendingskosten.

Artikel 3 Levering en Leveringstermijnen
Ideka-Art.eu levert wereldwijd.
Leveringstermijnen berusten steeds op een schatting en worden als richttermijnen aangegeven en gelden niet als fatale termijn. Alles wordt verzonden met bpost en de verzendkosten zijn gebaseerd op hun tarieven. Overschrijding van de leveringstermijn – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door Ideka-Art.eu – geeft de klant nimmer het recht om schadevergoeding van Ideka-Art.eu te vorderen of een korting op de toekomende bedragen toe te passen.

De levering van de producten door Ideka-Art.eu gebeurt steeds op één adres, dat goed bereikbaar moet zijn.

Gezien de aard van de producten (unieke kunstvoorwerpen) zijn steeds afwijkingen in vorm, kleur, materiaal, formaat, enz. mogelijk van het model dat wordt voorgesteld op de website, of van het model dat voorafgaand werd gevraagd door de klant. Ook onderling binnen een reeks van kunstwerken kunnen afwijkingen bestaan. Verbeteringen en kleine veranderingen in het model van het product of de verpakking zijn toegestaan aan de kunstenaar en dus aan Ideka-Art.eu.

Artikel 4 Verzending en Transport

De verzending van de producten gebeurt door Ideka-Art.eu op een door Ideka-Art.eu bepaalde wijze en voor risico van Ideka-Art.eu. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant die hiervoor bij de aanbieding een prijsvoorstel heeft gekregen en bij bestelling heeft aanvaard.

Voor Belgie, Nederland en Luxemburg worden er geen verzendkosten aangerekend en is de verzending dus gratis.

Ideka-Art.eu zal zich behoorlijk verzekeren voor het transport van de producten.

Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Ideka-Art.eu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komt. Dergelijke omstandigheden zijn stakingen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, niet tijdige levering door leveranciers, enz.

Artikel 6 Klachten

Ideka-Art.eu zal alle klachten in verband met de kunstwerken ernstig onderzoeken en binnen een periode van tien werkdagen proberen met de klant tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. De klant dient bij klachten rekening te houden met de volgende bedenkingen.

Bij ontvangst dient de klant de geleverde producten grondig na te zien en fouten en gebreken onmiddellijk te melden op de vrachtbrief en schriftelijk aan Ideka-Art.eu. Indien binnen de 48 uur geen opmerkingen worden overgemaakt worden de producten geacht in goede staat en conform de bestelling te zijn afgeleverd.

 

 

Artikel 7. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Ideka-Art.eu verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze informatie kan door Ideka-Art.eu gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Ideka-Art.eu verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Ideka-Art.eu maakt soms gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Wijzigingen aan de Ideka-Art.eu Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op onze site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Ideka-Art.eu, Lekedorpstraat 53 – 8600 Leke –   BELGIE
Tel. +32 (0)483 056 232, is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mailadressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen.

Artikel 8. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd.

 

Voor contact met Ideka-Art.eu

Voor klantendienst en hulp gelieve ons op het volgende nummer te bellen.

Tel. 0483 056 232
E-mail. info@ideka-Art.eu
Eigenaar. Inge De Knop – iguanatamarindo@gmail.com

Adres
Lekedorpstraat 53 – 8600 Leke –   BELGIE

website: https://ideka-art.eu

Ideka-Art doet zijn best u te beantwoorden binnen de 24u..

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Copyright © 2017 Ideka-Art, Lekedorpstraat 53 – 8600 Leke –   BELGIE
tel. +32 (0)483 056 232
e-mail: info@ideka-art.eu
website: https://ideka-art.eu

 

error: Content is protected !!