NFTs

De NFT-kunst van Inge De Knop is een unieke mix van haar levendige en kleurrijke schilderijen en de digitale wereld. De NFT-kunstwerken (non-fungible token) zijn digitale versies van haar schilderijen die zijn opgeslagen op een blockchain, waardoor hun authenticiteit en eigendom kunnen worden geverifieerd. Deze NFT's bieden verzamelaars de mogelijkheid om een uniek digitaal kunstwerk te bezitten dat wordt ondersteund door de handtekening en reputatie van de kunstenaar.

De NFT-kunst van De Knop is een perfecte weergave van haar stijl en esthetiek. De digitale versies van haar schilderijen zijn net zo kleurrijk en levendig als de fysieke versies, en ze vangen dezelfde energie en emotie op.

Een van de voordelen van het verzamelen van NFT-kunst van De Knop is de mogelijkheid om het kunstwerk digitaal te openen en weer te geven, zonder dat fysieke opslag of weergave nodig is. Dit maakt het voor verzamelaars gemakkelijker om hun collecties tentoon te stellen en te delen met anderen, en helpt ook om de milieu-impact van traditionele kunstverzameling te verminderen. Bovendien is NFT-kunst zeer verzamelbaar en kan het in de loop van de tijd in waarde toenemen, waardoor het een aantrekkelijke optie wordt voor zowel verzamelaars als investeerders. Al met al is De Knops NFT-kunst een unieke en spannende manier om haar artistieke visie en talent op een moderne en vernieuwende manier te beleven.

Inge De Knop's NFT art is a unique blend of her vibrant and colorful paintings and the digital world. The NFT (non-fungible token) artworks are digital versions of her paintings that are stored on a blockchain, which allows for their authenticity and ownership to be verified. These NFTs provide collectors with the opportunity to own a one-of-a-kind digital artwork that is backed by the artist's signature and reputation.

De Knop's NFT art is a perfect representation of her style and aesthetic. The digital versions of her paintings are just as colorful and vibrant as the physical versions, and they capture the same energy and emotion.

One of the benefits of collecting NFT art from De Knop is the ability to access and display the artwork digitally, without the need for physical storage or display. This makes it easier for collectors to showcase and share their collections with others, and also helps to reduce the environmental impact of traditional art collecting. Additionally, NFT art is highly collectible and can potentially increase in value over time, making it an attractive option for collectors and investors alike. Overall, De Knop's NFT art is a unique and exciting way to experience her artistic vision and talent in a modern and innovative way.

Wat is een NFT?

Non-fungible tokens (NFT’s), je hebt er vast al van gehoord. Dit type crypto tokens worden steeds populairder en dat is niet gek. Deze tokens stellen kunstenaars namelijk in staat om een aantal hele interessante dingen te doen! Op deze pagina kom je alles te weten van mijn NFT-projecten.

Ideka Art NFT projecten

De NFTs die ik aanbied zijn volledig gebaseerd op een origineel schilderij.

Flow Art is de fusie van acrylverf, additieven en beweging om een originele en geheel nieuwe vorm te creëren. Flow Art is een manier om unieke kunst te creëren met acrylverf. Het is een schildertechniek waarbij de acrylverf wordt verdund met verschillende mediums zodat het vloeibaar wordt. Deze mix wordt op een canvas of ander materiaal gegoten. Door beweging van het canvas glijden de verschillende verflagen over elkaar waardoor verbazingwekkende effecten worden gecreëerd.

Generatieve kunst is een vorm van kunst dat in het geheel of deels is gecreëerd met behulp van een autonoom systeem. Waar vroege generatieve kunst uit de jaren 60 en 70 relatief statisch, hoog contrast, hoekig, pixelled, en eenvoudig was, zijn hedendaagse voorbeelden organisch, kleurrijk, en complex. Wat overeenkomt is echter dat zowel in generatieve kunst als in beeldende kunst stromingen als Op Art, de illusie van beweging door het precieze gebruik van patroon en kleur, of waarin tegenstrijdige patronen ontstaan en elkaar overlappen, en Conceptuele kunst fragmentatie, geometrische vormen, abstractie, regels en toeval een grote rol spelen.

Elke NFT is gebaseerd een scan/foto gemaakt door de kunstenaar van het originele schilderij en willekeurig gegenereerde vormen en kleuren. Het is een combinatie of samensmelting van ‘the real art on canvas’, fotografie, digitale aanpassingen en van computer gegenereerde beelden die algoritmisch zijn ontstaan.

What is an NFT?

Non-fungible tokens (NFTs), you've probably heard of them. This type of crypto tokens are becoming more and more popular and that is not surprising. These tokens allow artists to do some really interesting things! On this page you will learn all about my NFT projects.

Ideka Art NFT projects

The NFTs I offer are based entirely on an original painting.

Flow Art is the fusion of acrylic paint, additives and movement to create an original and completely new design. Flow Art is a way to create unique art with acrylic paint. It is a painting technique in which the acrylic paint is diluted with different mediums so that it becomes liquid. This mix is ​​poured onto a canvas or other material. Movement of the canvas allows the different layers of paint to slide over each other, creating amazing effects.

Generative art is a form of art that has been created in whole or in part using an autonomous system. While early generative art from the 1960s and 1970s was relatively static, high contrast, angular, pixelated, and simple, contemporary examples are organic, colorful, and complex. What is similar, however, is that in both generative art and visual art movements such as Op Art, the illusion of movement through the precise use of pattern and color, or in which conflicting patterns arise and overlap, and Conceptual art fragmentation, geometric shapes, abstraction, rules and chance play a major role.

Each NFT is based on a scan/photo created by the artist of the original painting and randomly generated shapes and colors. It is a combination or amalgamation of 'the real art on canvas', photography, digital adjustments and computer-generated images that have been created algorithmically.

error: Content is protected !!